22-24
พ.ค. 2566
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
25
พ.ค. 2566
ผอ. และ บพท. ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุโขทัย
27-29
พ.ค. 2566
รองฯบริการวิชาการ และนักวิจัย เข้า workshop บพท. ณ กรุงเทพมหานคร
28-29
พ.ค. 2566
งานสนับสนุนการบริการวิชาการจัด SROI EP.4
08.30-16.30 น.
29
พ.ค. 2566
ผบ. บุคลากรงานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน licensing
13.00-16.30 น.
30-31
พ.ค. 2566
ฝ่ายวิจัยและนักวิจัย ศึกษาดูงาน Talent จังหวัดเชียงใหม่-แม่เมาะ