งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 232/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 231/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 219/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 14/2563 เรื่อง มอบหมายงานให้กับรองผู้อำนวยการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ทั้งหมด 17 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเงินรายได้ : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน  
ทั้งหมด 66 ไฟล์
แบบฟอร์ม
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา    
 •  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม อาคาร/สถานที่    
 •  แบบ สวจ. 3ย/2557    
 •  แบบ สวจ. 2ย/2557   
 •  แบบ สวจ. 1ย/2557    
ทั้งหมด 5 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
ทั้งหมด 0 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
ทั้งหมด 0 ไฟล์
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง