ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • เอกสารเผยแพร่ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ODU) การเสริมพลัง กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   [ 459] 14-11-2565
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 326] 09-11-2565
 • หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566”   [ 334] 21-10-2565
 • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 439] 19-10-2565
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง   [ 484] 17-10-2565
 • บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) แผนงาน N6 (S1P4) และ N7 (S1P4) แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ   [ 342] 07-10-2565
 • “บัญชีนวัตกรรมไทย” สร้างโอกาสผู้ประกอบการบุก “ตลาดภาครัฐ”   [ 476] 02-10-2565
 • 5 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานด้านวิชาการ จาก Google Scholar Citations ประจำเดือนกรกฏาคม 2565   [ 328] 29-09-2565
 • ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022: World Scientist and University Rankings 2022   [ 348] 29-09-2565
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจและมีผลงานวิจัยที่ต้องการจะพัฒนาสู่การสร้างรายได้ เข้าร่วมโครงการ Ignite Program   [ 348] 27-09-2565
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)   [ 356] 22-09-2565
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 858] 26-09-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “ แก้ว แบบที่ 1-11 ”   [ 485] 14-09-2565
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี ประจำปี 2566   [ 350] 14-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training   [ 349] 14-09-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี   [ 363] 14-09-2565
 • โครงการสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ช.การช่าง พร้อมรับทุนสนับสนุนกว่า 800,000 บาท สำหรับ "ช่างชุมชน" ที่มีผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น   [ 372] 12-09-2565
 • สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.   [ 450] 08-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ผ่านโปรแกรม Zoom   [ 401] 08-09-2565
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)   [ 427] 19-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน สูตรบราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่อน   [ 512] 16-08-2565
 • ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ OTAP Ignite Program จากงานวิจัยสู่ตลาด.....รอดหรือร่วง   [ 405] 16-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม BCG Canvas for Researcher   [ 480] 09-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรและนักวิจัยเข้าร่วม โครงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)   [ 521] 09-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การทำความเข้าใจแหล่งทุน จากงบประมาณ อวน. และ PMU   [ 547] 05-08-2565
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่   [ 380] 03-08-2565
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายแและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ   [ 381] 03-08-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมการิจัยในมนุษย์   [ 411] 03-08-2565
 • สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 Slected Topic สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด   [ 386] 02-08-2565
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม   [ 379] 02-08-2565
ข่าววิจัย ทั้งหมด 868 ไฟล์