ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร ทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2   [ 420] 26-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕)   [ 433] 26-09-2565
 • ขอมอบวารสารวิชาการ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   [ 590] 22-09-2565
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 454] 22-09-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชชา   [ 410] 14-09-2565
 • เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 520] 14-09-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   [ 402] 14-09-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System   [ 352] 14-09-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี   [ 349] 14-09-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Reseaech Journal   [ 762] 25-07-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ   [ 470] 25-07-2565
 • ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ “มนุษย์และสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑   [ 605] 17-07-2565
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิททยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2   [ 716] 24-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง   [ 479] 24-06-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล   [ 501] 13-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ   [ 643] 13-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนกองบรรณาธิการวารสารที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus   [ 474] 08-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   [ 641] 26-05-2565
 • วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์   [ 543] 26-05-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ   [ 498] 18-05-2565
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร   [ 745] 18-05-2565
 • ขอเชิญเผยแพร่ผลงานในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 522] 18-05-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 10   [ 538] 28-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย   [ 902] 07-04-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   [ 578] 29-03-2565
 • เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ฯ   [ 724] 23-03-2565
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)   [ 897] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565   [ 535] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารอีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 715] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์   [ 616] 22-03-2565
ข่าววารสาร ทั้งหมด 153 ไฟล์