ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕)

26 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 434 ครั้ง
          ด้วย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (ISSN: ๒๗๗๓-๙๐๙๐) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: ๒๗๗๓-๙๑๐๔) ซึ่งวารสารการศึกษาและ นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI
 
          บัดนี้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการศึกษาและ นวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับดังกล่าวในหน่วยงานของท่านผ่าน https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/issue/archive ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถ ดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ โทร. ๐-๗๔๒๘-๙๙๒๑๕ อีเมล jeiljournalpsu@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook