แหล่งทุนวิจัย

* เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ปิดรับทุนหลังสุด
ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 19 ตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566
---------------------------------------
          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1788
2566
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 11 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1787
2566 Submit
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 กรกฏาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
รายละเอียด :

          มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

          กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัย ในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่ แนบมา โดยส่งแบบฟอร์มมาที่

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
          ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
          ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          โทร. 062 229 6468 (คุณเรณุกา) หรือ 02 266 6595 ต่อ 553 (คุณเสาวลักษณ์) กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565


          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิก
          รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1736

2565
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 สิงหาคม 2565 - 07 ตุลาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
รายละเอียด :

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แก้ไขปัญหาชาติ และสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม
          แผนงาน (P23)     ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน
          แผนงานย่อย (N48)     พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)
          ช่วงเวลารับข้อเสนอ     22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.)
          การยื่นข้อเสอฯ     ผ่านระบบ NRIIS
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
          ข้อมูลด้านทุนวิจัย     โทร. 0 2561 2445 ต่อ 212 หรือทางอีเมล Napaporn.c@nrct.go.th
          ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม     โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ url


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1751
2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 มิถุนายน 2565 - 15 สิงหาคม 2565
ผู้ให้ทุน : วช.
รายละเอียด :

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          กรอบข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรณาการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 4 ด้าน
                    1. การเกษตรและอาหาร
                    2. สุขภาพและการแพทย์
                    3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
                    4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
          สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. ส่งด้วยตนเองหรือทาง e-mail researchpsru@psru.ac.th
          สอบถามเพิ่มเดิม
                    ห้องงานวิจัย บริเวณชั้น 1 อาคารศรีพิบุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกุฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว) เบอร์โทร 055-267038 ภายใน 7215
          ลงทะเบียนได้ที่ https://me-qr.com/mqjeBi


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1719
2567
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1680
2566
ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 เมษายน 2565 - 01 กรกฏาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด :

           ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยผู้สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้น การวิจัย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.2 (รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
           ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/research-download-documents และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถส่งข้อมูล ทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research2062@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ


website : https://library.parliament.go.th/th/research-download-documents
2565
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้านการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1699
2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1702
2566
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 02 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1679
2565
ทั้งหมด 110 ทุน